Etusivu » Tietosuojaselosteet » Palvelualueet » Sivistyspalvelut » Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta

Rekisterinpitäjän seloste käsittelytoimista (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 ja henkilötietolaki 523/1999, 10 ja 24 §)

1. Rekisterinpitäjä

Kaarinan kaupunki / Sivistyslautakunta

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Johtava rehtori

Oskarinkatu 4, 20781 Kaarina, 02-5884000

Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava@kaarina.fi

050 4712 797

3. Rekisterin nimi

Perus- ja lukiokoulutuksen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Perusopetuslain mukainen esi- ja perusopetuksen järjestäminen ja toteuttaminen. Asiakasrekisteriin sisältyvät myös kaikki tiedot, jotka syntyvät niiden yritysten, yhdistysten jne. toiminnassa, joiden kanssa Kaarinan kaupunki on tehnyt toimeksiantosopimuksen perusopetuslain mukaisen toiminnan tuottamisesta.

Kaarinan kaupunki toimii henkilötietolain mukaisena rekisterinpitäjänä myös näissä palveluissa syntyvien henkilötietojen osalta ja vastaa niiden käsittelyn lainmukaisuudesta.

PERUSTEET:

Tietosuoja-asetus (2016/679)

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus: Lakisääteinen velvoite

Toimintaa ohjaava lainsäädäntö:

Tietosuoja ja tietojen käsittely

 1. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
 2. Tietosuojalaki
 3. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)

Toiminnan peruste

 1. Perusopetuslaki (628/1998)
 2. Perusopetusasetus (852/1998)
 3. Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (422/2012)
 4. Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (1435/2001)
 5. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

Maksuihin, taloudelliseen tukeen ja palveluihin liittyvät säädökset

 1. Perusopetuslaki (628/1998)

Henkilöstöön liittyvät säädökset

 1. Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998)
 2. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)

Rahoitukseen liittyvät säädökset

 1. Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009)
 2. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)
 3. Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009)
 4. Valtionavustuslaki (688/2001)

Muu lainsäädäntö 16. Lastensuojelulaki (417/2007)

Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri. Rekisterin tietoja ei käytetä automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien.

5. Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin tietosisältö

Rekisterissä olevat henkilötiedot

 • APIP-toiminnan päätös
 • Erityisen tuen päätös
 • Esiopetus - henkilökohtainen oppimissuunnitelma
 • HOJKS  
 • Koulukuljetuspäätös
 • Kurinpidollisen menettelyn kirjaukset
 • Opettajatietolomake
 • Opiskelun arviointitiedot
 • Oppilaan ja huoltajien yksilöinti- ja yhteystiedot
 • Oppimissuunnitelma
 • Pedagoginen arvio ja selvitys  
 • Poissaolot ja tuntimerkinnät
 • Yksilöllisen oppilashuollon muistiot

Erityisiä henkilöryhmiä koskevina tietoina käsitellään uskonnollista tai filosofista vakaumusta sekä terveyttä koskevia tietoja (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1c kohta).

Rekisteröityjen ryhmät ovat oppilaat, oppilaiden huoltajat ja henkilökunnan jäsenet

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Oppilas itse
 • Oppilaan huoltajat
 • Koulun henkilöstö
 • Oppilaan koulunkäynnin järjestämiseen liittyvä dokumentaatio
 • Kaarinan kaupungin väestötiedot
 • Viranhaltijan päätöspöytäkirjat

Kaarinan kaupunki pyytää yhteystiedot suoraan maistraatista, jos asiakkaalla on ns. turvakielto, eli maistraatin määräys siitä, ettei hänen yhteystietojaan saa luovuttaa muille kuin viranomaisille. Tämä tehdään siinä tapauksessa, että tietoja ei saada asiakkaalta itseltään. Kaupungilla on oikeus tietoihin väestötietolain (507/1993) perusteella.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

- Oppilaiden yksilöinti- ja yhteystietojen sekä koulu- ja luokkatietojensiirto lukuvuosittain hammashuoltoon ja kouluterveydenhuoltoon

- Yksilöinti ja yhteystietojen sekä koulutietojen siirto kuukausittain koulupsykologien ja –kuraattorien käyttämään asiakassovellukseen

- Jatkokoulutukseen hakeutumistiedot keväisin kansalliseen Opintopolku.fi palveluun.

- Koski-palvelu (opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelu)

- Oppilaan siirtyessä toisen opetuksen- tai koulutuksenjärjestäjän järjestämään opetukseen tai toimintaan. Tällöin toimitetaan uudelle opetuksen tai koulutuksenjärjestäjälle järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot Perusopetuslain (628/1998) 40 §:n perusteella.

- Henkilötietoja voidaan asiakkaan suostumuksella luovuttaa myös Euroopan Unionin ulkopuoliseen maahan ottaen huomioon salassapitosäännökset, mikäli kyseisessä maassa voidaan taata riittävä tietosuojan taso tietosuoja-asetuksen (2016/679) perusteella.

9) 22 §:n- Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen tietojen luovuttamiseen.

8. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojaukset periaatteet

A. SÄHKÖISET YLLÄPITOJÄRJESTELMÄT

Primus –oppilashallintojärjestelmä. Sisältää myös kouluun ilmoittautumisen.

Pro Consona (esiopetuksen osalta)

B. MANUAALINEN AINEISTO

Paperiasiakirjat

TIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A. Sähköinen aineisto

Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa.

Asiakastietojärjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat

henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet

myönnetään tehtäväkohtaisesti.

B. Manuaalinen aineisto

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja niiden käyttöä valvotaan.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja tai kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja.

Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Kaarinan kaupungin internet sivuilta (kaarina.tietorekisteri.fi).

Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, annetaan asiakkaalle asiasta kirjallinen vastaus. Päätöksestä ilmenee syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

PERUSTEET:
Tarkastusoikeus,tietosuoja-asetus (2016/679)
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 18§

Rekisteröidyllä tai hänen huoltajalla on oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle osoitteessa tietosuoja.fi

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Mikäli asiakas haluaa korjattavaksi tietojärjestelmässä näkyvää, väestörekisteristä tullutta tietoa, ohjataan hänet esittämään korjauspyyntö väestörekisteriviranomaisille.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Korjaamispyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Kaarinan kaupungin internet sivuilta (kaarina.tietorekisteri.fi).

PERUSTEET:
Tiedon korjaaminen,tietosuoja-asetus (2016/679)

11. Tiedon säilyttäminen

Henkilötietojen säilytysajat ja säilytysaikojen määrityskriteerit toteutetaan Kaarinan kaupungin tiedonohjaus- ja arkistonmuodostussuunnitelmien mukaisesti

12. Päivitetty

05.09.19

Rekisterinpitäjän seloste käsittelytoimista (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 ja henkilötietolaki 523/1999, 10 ja 24 §)

1. Rekisterinpitäjä

Kaarinan kaupunki / Sivistyslautakunta

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Johtava rehtori

Oskarinkatu 4, 20781 Kaarina, 02-5884000

3. Rekisterin nimi

Perus- ja lukiokoulutuksen koulukuraattorien asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen oppilashuollon kuraattoripalvelujen järjestäminen ja toteuttaminen. Kaarinan kaupunki toimii henkilötietolain mukaisena rekisterinpitäjänä myös näissä palveluissa syntyvien henkilötietojen osalta ja vastaa niiden käsittelyn lainmukaisuudesta.

PERUSTEET:

- Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

- Perusopetuslaki (628/1998)

- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

(159/2007)

5. Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin tietosisältö

REKISTERÖITYJEN RYHMÄT:

- Oppilaat

- Oppilaiden huoltajat

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:

- Oppilaan yksilöinti- ja yhteystiedot

- Huoltajien yksilöinti- ja yhteystiedot

- Asiakkuuteen liittyvät tiedot

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Perusteet:

- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § (621/1999)

- Henkilötietolaki 11 § (523/1999)

- Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)

Tietojen yhdistäminen muihin henkilörekistereihin:

ei yhdistetä

6. Säännönmukaiset tietolähteet

- Oppilas itse

- Oppilaan huoltajat

- Väestörekisteri

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

- Ei säännönmukaista tietojen luovutusta.

- Rekisteristä luovutetaan kotikuntalaskutusta varten tarvittavat tiedot ja toimitetaan oppilaan kotikuntaan pyydettäessä laskun ja maksuvelvollisuuden oikeellisuuden varmistamisen kannalta tarpeelliset tiedot. (Laki kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta)

- 1704/2009, 41 a §)

- Henkilötietoja voidaan asiakkaan suostumuksella luovuttaa myös Euroopan Unionin ulkopuoliseen maahan ottaen huomioon salassapitosäännökset, mikäli kyseisessä maassa voidaan taata riittävä tietosuojan taso henkilötietolain (523/1999) 22 §:n perusteella.

- Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen tietojen luovuttamiseen.

8. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojaukset periaatteet

A. SÄHKÖISET YLLÄPITOJÄRJESTELMÄT

Primus –oppilashallintojärjestelmä

Sos-Effica

B. MANUAALINEN AINEISTO

Paperiasiakirjat

TIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A. Sähköinen aineisto

Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa.

Asiakastietojärjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat

henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet

myönnetään tehtäväkohtaisesti.

B. Manuaalinen aineisto

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja niiden käyttöä valvotaan.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja tai kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja.

Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Kaarinan kaupungin internet sivuilta (kaarina.tietorekisteri.fi).

Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, annetaan asiakkaalle asiasta kirjallinen vastaus. Päätöksestä ilmenee syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

PERUSTEET:
Tarkastusoikeus, henkilötietolaki 26–28 §
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 18§

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Mikäli asiakas haluaa korjattavaksi tietojärjestelmässä näkyvää, väestörekisteristä tullutta tietoa, ohjataan hänet esittämään korjauspyyntö väestörekisteriviranomaisille.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Korjaamispyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Kaarinan kaupungin internet sivuilta (kaarina.tietorekisteri.fi).

PERUSTEET:
Tiedon korjaaminen, henkilötietolaki 29 §

11. Tiedon säilyttäminen

Rekisterin asiakastietoja säilytetään Kaarinan kaupungin arkistonmuodostussuunnitelman määritysten mukaan.

12. Päivitetty

23.05.18

Rekisterinpitäjän seloste käsittelytoimista (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 ja henkilötietolaki 523/1999, 10 ja 24 §)

1. Rekisterinpitäjä

Kaarinan kaupunki / Sivistyslautakunta

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Johtava rehtori

Oskarinkatu 4, 20781 Kaarina, 02-5884000

3. Rekisterin nimi

Perus- ja lukiokoulutuksen koulupsykologien asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen oppilashuollon psykologipalvelujen järjestäminen ja toteuttaminen. Kaarinan kaupunki toimii henkilötietolain mukaisena rekisterinpitäjänä myös näissä palveluissa syntyvien henkilötietojen osalta ja vastaa niiden käsittelyn lainmukaisuudesta.

PERUSTEET:

- Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

- Perusopetuslaki (628/1998)

- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)

- Sosiaali- ja terveysministeriön asetukset potilasasiakirjoista (298/2009) sekä potilasasiakirjojen ja muuhun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä (99/2001)

5. Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin tietosisältö

REKISTERÖITYJEN RYHMÄT:

- Oppilaat

- Oppilaiden huoltajat

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:

- Oppilaan yksilöinti- ja yhteystiedot

- Huoltajien yksilöinti- ja yhteystiedot

- asiakkuuteen liittyvät tiedot

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Perusteet:

- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § (621/1999)

- Henkilötietolaki 11 § (523/1999)

- Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)

Tietojen yhdistäminen muihin henkilörekistereihin:

ei yhdistetä

6. Säännönmukaiset tietolähteet

- Oppilas itse

- Oppilaan huoltajat

- Väestörekisteri

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

- Ei säännönmukaista tietojen luovutusta.

- Rekisteristä luovutetaan kotikuntalaskutusta varten tarvittavat tiedot ja toimitetaan oppilaan kotikuntaan pyydettäessä laskun ja maksuvelvollisuuden oikeellisuuden varmistamisen kannalta tarpeelliset tiedot. (Laki kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta 1704/2009, 41 a §)

- Henkilötietoja voidaan asiakkaan suostumuksella luovuttaa myös Euroopan Unionin ulkopuoliseen maahan ottaen huomioon salassapitosäännökset, mikäli kyseisessä maassa voidaan taata riittävä tietosuojan taso henkilötietolain (523/1999) 22 §:n perusteella.

- Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen tietojen luovuttamiseen.

8. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojaukset periaatteet

A. SÄHKÖISET YLLÄPITOJÄRJESTELMÄT

Primus –oppilashallintojärjestelmä

Lifecare

B. MANUAALINEN AINEISTO

Paperiasiakirjat

TIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A. Sähköinen aineisto

Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa.

Asiakastietojärjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat

henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet

myönnetään tehtäväkohtaisesti.

B. Manuaalinen aineisto

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja niiden käyttöä valvotaan.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja tai kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja.

Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Kaarinan kaupungin internet sivuilta (kaarina.tietorekisteri.fi).

Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, annetaan asiakkaalle asiasta kirjallinen vastaus. Päätöksestä ilmenee syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

PERUSTEET:
Tarkastusoikeus, henkilötietolaki 26–28 §
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 18§

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Mikäli asiakas haluaa korjattavaksi tietojärjestelmässä näkyvää, väestörekisteristä tullutta tietoa, ohjataan hänet esittämään korjauspyyntö väestörekisteriviranomaisille.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Korjaamispyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Kaarinan kaupungin internet sivuilta (kaarina.tietorekisteri.fi).

PERUSTEET:
Tiedon korjaaminen, henkilötietolaki 29 §

11. Tiedon säilyttäminen

Rekisterin asiakastietoja säilytetään Kaarinan kaupungin arkistonmuodostussuunnitelman määritysten mukaan.

12. Päivitetty

23.05.18

Rekisterinpitäjän seloste käsittelytoimista (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 ja henkilötietolaki 523/1999, 10 ja 24 §)

1. Rekisterinpitäjä

Kaarinan kaupunki / Sivistyslautakunta

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Johtava rehtori

Oskarinkatu 4, 20781 Kaarina, 02-5884000

3. Rekisterin nimi

Perus- ja lukiokoulutuksen opetushenkilöstön asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Opetushenkilöstön yhteystietojen sekä osaamisen hallinta ja ylläpito

5. Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin tietosisältö

REKISTERÖITYJEN RYHMÄT:

- Opetushenkilöstö

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:

- Opetushenkilöstön yksilöinti- ja yhteystiedot

- Opetushenkilöstön käyttöoikeudet kurssijärjestelmässä

- Opetushenkilöstön osaamistiedot

- Opettajien OVTES palkkaluokkatiedot

- Opetushenkilöstön tarve esittää rikosrekisteriote

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriä päivitetään asianosaisilta saaduilla tiedoilla kirjautumisen yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei luovuteta

8. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojaukset periaatteet

A. SÄHKÖISET YLLÄPITOJÄRJESTELMÄT

Primus –oppilashallintojärjestelmä

B. MANUAALINEN AINEISTO

Paperiasiakirjat

TIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A. Sähköinen aineisto

Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa.

Asiakastietojärjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat

henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet

myönnetään tehtäväkohtaisesti.

B. Manuaalinen aineisto

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja niiden käyttöä valvotaan.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja tai kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja.

Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Kaarinan kaupungin internet sivuilta (kaarina.tietorekisteri.fi).

Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, annetaan asiakkaalle asiasta kirjallinen vastaus. Päätöksestä ilmenee syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

PERUSTEET:
Tarkastusoikeus, henkilötietolaki 26–28 §
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 18§

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Mikäli asiakas haluaa korjattavaksi tietojärjestelmässä näkyvää, väestörekisteristä tullutta tietoa, ohjataan hänet esittämään korjauspyyntö väestörekisteriviranomaisille.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Korjaamispyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Kaarinan kaupungin internet sivuilta (kaarina.tietorekisteri.fi).

PERUSTEET:
Tiedon korjaaminen, henkilötietolaki 29 §

11. Tiedon säilyttäminen

Rekisterin asiakastietoja säilytetään Kaarinan kaupungin arkistonmuodostussuunnitelman määritysten mukaan.

12. Päivitetty

23.05.18

Rekisterinpitäjän seloste käsittelytoimista (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 ja henkilötietolaki 523/1999, 10 ja 24 §)

1. Rekisterinpitäjä

Kaarinan kaupunki / Sivistyslautakunta

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Johtava rehtori

Oskarinkatu 4, 20781 Kaarina, 02-5884000

3. Rekisterin nimi

Perus- ja lukiokoulutuksen opiskeluhuoltorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen monialaisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestäminen ja toteuttaminen. Asiakasrekisteriin sisältyvät myös kaikki tiedot, jotka syntyvät niiden yritysten, yhdistysten jne. toiminnassa, joiden kanssa Kaarinan kaupunki on tehnyt toimeksiantosopimuksen perusopetuslain mukaisen toiminnan tuottamisesta.

Kaarinan kaupunki toimii henkilötietolain mukaisena rekisterinpitäjänä myös näissä palveluissa syntyvien henkilötietojen osalta ja vastaa niiden käsittelyn lainmukaisuudesta.

Perusteet:

- Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

5. Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin tietosisältö

REKISTERÖITYJEN RYHMÄT:

- Oppilaat

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:

- Oppilaan yksilökohtaiset opiskeluhuoltokertomukset sekä muut yksilökohtaiseen oppilashuoltoon liittyvissä tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä opiskelijaa koskevat asiakirjat.

- Opiskeluhuoltokertomukseen kirjataan:

 • oppilaan ja hänen huoltajansa yksilöinti ja yhteystiedot
 • opiskeluhuoltoasian aihe ja vireillepanija
 • oppilaan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet, tiedot asian käsittelystä monialaisen asiantuntijaryhmän kokouksessa, kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa, kokouksessa tehdyt päätökset, päätösten toteuttamissuunnitelma sekä toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot

- Opiskeluhuoltokertomusten osarekistereitä ovat yksilökohtaisissa oppilashuoltotapaamissa eri alojen ammattilaisten asiakasrekistereihin kirjaamat tiedot. Näitä ovat:

 • Terveydenhuollon ammattihenkilöstön potilasasiakirjat
 • Sosiaalihuollon ammattihenkilöstön asiakasdokumentaatio
 • Koulukuraattorien asiakasdokumentaatio
 • Koulupsykologien asiakasdokumentaatio

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Perusteet:

- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § (621/1999)

- Henkilötietolaki 11 § (523/1999)

- Perusopetuslaki 40 § (628/1998)

- Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 22 § (1287/2013)

Tietojen yhdistäminen muihin henkilörekistereihin:

- ei yhdistetä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

- Oppilas itse

- Oppilaan huoltajat

- Yksilökohtaisen oppilashuollon monialaisen asiantuntijaryhmän jäsenet

- Oppilaan koulunkäynnin järjestämiseen liittyvä dokumentaatio

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Opiskeluhuoltokertomuksen tietoja ei luovuteta ilman:

 • Oppilaan tai hänen huoltajansa yksilöityä suostumusta, taikka
 • Tiedon luovuttamiseen oikeuttavaa lain säännöstä.

- Henkilötietoja voidaan asiakkaan suostumuksella luovuttaa myös Euroopan Unionin ulkopuoliseen maahan ottaen huomioon salassapitosäännökset, mikäli kyseisessä maassa voidaan taata riittävä tietosuojan taso henkilötietolain (523/1999) 22 §:n perusteella.

- Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen tietojen luovuttamiseen.

8. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojaukset periaatteet

A. SÄHKÖISET YLLÄPITOJÄRJESTELMÄT

Lifecare (Terveydenhuollon potilasasiakirjat)

Lifecare (Koulupsykologien asiakasdokumentaatio)

Sos-Effica (Sosiaalihuollon asiakasdokumentaatio)

Sos-Effica (Koulukuraattorien asiakasdokumentaatio)

B. MANUAALINEN AINEISTO

Paperiasiakirjat

TIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A. Sähköinen aineisto

Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa.

Asiakastietojärjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat

henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet

myönnetään tehtäväkohtaisesti.

B. Manuaalinen aineisto

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja niiden käyttöä valvotaan.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja tai kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja.

Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Kaarinan kaupungin internet sivuilta (kaarina.tietorekisteri.fi).

Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, annetaan asiakkaalle asiasta kirjallinen vastaus. Päätöksestä ilmenee syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

PERUSTEET:
Tarkastusoikeus, henkilötietolaki 26–28 §
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 18§

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Mikäli asiakas haluaa korjattavaksi tietojärjestelmässä näkyvää, väestörekisteristä tullutta tietoa, ohjataan hänet esittämään korjauspyyntö väestörekisteriviranomaisille.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Korjaamispyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Kaarinan kaupungin internet sivuilta (kaarina.tietorekisteri.fi).

PERUSTEET:
Tiedon korjaaminen, henkilötietolaki 29 §

11. Tiedon säilyttäminen

Rekisterin asiakastietoja säilytetään Kaarinan kaupungin arkistonmuodostussuunnitelman määritysten mukaan.

12. Päivitetty

23.05.18

Rekisterinpitäjän seloste käsittelytoimista (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 ja henkilötietolaki 523/1999, 10 ja 24 §)

1. Rekisterinpitäjä

Kaarinan kaupunki / Sivistyslautakunta

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja

Oskarinkatu 4, 20781 Kaarina, 02-5884000

3. Rekisterin nimi

Tilojen varausrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Flextila- varausjärjestelmän käyttö tilojen varaamisiin

5. Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin tietosisältö

Järjestelmään rekisteröityvien käyttäjien

 • Sukunimi
 • Etunimi
 • Sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietojen lähteenä on asiakkaan antama ilmoitus.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei luovuteta

8. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojaukset periaatteet

B. MANUAALINEN AINEISTO

Yhdistyshinnan saaneiden yhdistysten sähköpostiosoitteet yhdistyksen nimen kera tallennetaan tekstinkäsittelyasiakirjaan


TIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A. Sähköinen aineisto

Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa
Asiakastietojärjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä valvotaan.
Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti
B. Manuaalinen aineisto

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja niiden käyttöä valvotaan.

 

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja tai kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja.

Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Kaarinan kaupungin internet sivuilta (kaarina.tietorekisteri.fi).

Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, annetaan asiakkaalle asiasta kirjallinen vastaus. Päätöksestä ilmenee syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

PERUSTEET:
Tarkastusoikeus, henkilötietolaki 26–28 §
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 18§

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Mikäli asiakas haluaa korjattavaksi tietojärjestelmässä näkyvää, väestörekisteristä tullutta tietoa, ohjataan hänet esittämään korjauspyyntö väestörekisteriviranomaisille.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Korjaamispyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Kaarinan kaupungin internet sivuilta (kaarina.tietorekisteri.fi).

PERUSTEET:
Tiedon korjaaminen, henkilötietolaki 29 §

11. Tiedon säilyttäminen

 • Tietoja säilytetään niin kauan kun käyttäjä on oikeutettu varaamaan tiloja.

12. Päivitetty

28.11.18

Rekisterinpitäjän seloste käsittelytoimista (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 ja henkilötietolaki 523/1999, 10 ja 24 §)

1. Rekisterinpitäjä

Kaarinan kaupunki / Sivistyslautakunta

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Varhaiskasvatuksen johtaja

Oskarinkatu 4, 20781 Kaarina, 02-5884000

3. Rekisterin nimi

Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Lasten varhaiskasvatuksen järjestäminen.

Asiakasrekisteriin sisältyvät myös kaikki niiden yritysten tiedot, joiden kanssa Kaarinan kaupunki on tehnyt toimeksiantosopimuksen lasten varhaiskasvatuksen palvelujen tuottamisesta.

Kaarinan kaupunki toimii henkilötietolain mukaisena rekisterinpitäjänä myös näissä palveluissa syntyvien henkilötietojen osalta ja vastaa niiden käsittelyn lainmukaisuudesta.

Perusteet:

- Varhaiskasvatuslaki (36/1973)

- Asetus lasten päivähoidosta (239/1973)

- Henkilötietolaki (523/1999)

- Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)

- Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016)

5. Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin tietosisältö

REKISTERÖITYJEN RYHMÄT:

- Asiakkaat (lapset)

- Asiakkaiden huoltajat

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:

- Lapsen ja muiden perheenjäsenten yksilöinti- ja yhteystiedot

- Päivähoitopaikan hakemuksen tiedot

- Päätös päivähoitopaikan myöntämisestä

- Myönnetyn päivähoitopaikan ja palvelun tiedot

- Maksupäätökseen tarvittavat tulotiedot

- Maksupäätös

- Lasten läsnä/poissaolo -tiedot

- Erityispäivähoidon tiedot

- Muita varhaiskasvatuksen järjestämisen kannalta tarpeellisia tietoja

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Perusteet:

- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § (621/1999)

- Henkilötietolaki 11 § (523/1999)

- Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

- Lapsen huoltajat tai lailliset edustajat

- Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 20§:ssä määritellyt viranomaiset ja muut julkisoikeudelliset yksiköt, laitokset ja yhteisät sekä yksityiset ammattihenkilöt

- Kaarinan kaupungin väestötiedot

- Kaarinan kaupunki pyytää yhteystiedot suoraan maistraatista, jos asiakkaalla on ns. turvakielto, eli maistraatin määräys siitä, ettei hänen yhteystietojaan saa luovuttaa muille kuin viranomaisille. Tämä tehdään siinä tapauksessa, että tietoja ei saada asiakkaalta itseltään. Kaupungilla on oikeus tietoihin väestötietolain (507/1993) perusteella.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

- Kansaneläkelaitos, päivähoidon aloittaneet ja lopettaneet lapset

- Koulu, neuvola, muut viranomaiset: tiedot annetaan vain vanhempien suostumuksella

- Henkilötietoja voidaan asiakkaan suostumuksella luovuttaa myös Euroopan Unionin ulkopuoliseen maahan ottaen huomioon salassapitosäännökset, mikäli kyseisessä maassa voidaan taata riittävä tietosuojan taso henkilötietolain (523/1999) 22 §:n perusteella. Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen tietojen luovuttamiseen.

8. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojaukset periaatteet

A. SÄHKÖISET YLLÄPITOJÄRJESTELMÄT

Pro Consona (Lasten päivähoitojärjestelmä)

B. MANUAALINEN AINEISTO

Paperiasiakirjat

TIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A. Sähköinen aineisto

Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa.

Asiakastietojärjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat

henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet

myönnetään tehtäväkohtaisesti.

B. Manuaalinen aineisto

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja niiden käyttöä valvotaan.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja tai kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja.

Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Kaarinan kaupungin internet sivuilta (kaarina.tietorekisteri.fi).

Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, annetaan asiakkaalle asiasta kirjallinen vastaus. Päätöksestä ilmenee syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

PERUSTEET:
Tarkastusoikeus, henkilötietolaki 26–28 §
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 18§

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Mikäli asiakas haluaa korjattavaksi tietojärjestelmässä näkyvää, väestörekisteristä tullutta tietoa, ohjataan hänet esittämään korjauspyyntö väestörekisteriviranomaisille.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Korjaamispyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Kaarinan kaupungin internet sivuilta (kaarina.tietorekisteri.fi).

PERUSTEET:
Tiedon korjaaminen, henkilötietolaki 29 §

11. Tiedon säilyttäminen

Rekisterin asiakastietoja säilytetään Kaarinan kaupungin arkistonmuodostussuunnitelman määritysten mukaan.

12. Päivitetty

23.05.18

Rekisterinpitäjän seloste käsittelytoimista (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 ja henkilötietolaki 523/1999, 10 ja 24 §)

1. Rekisterinpitäjä

Vaski-kirjastot (Turku, Kaarina, Kustavi, Laitila, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Pyhäranta, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa)

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula

kaupunginkirjasto@turku.fi

3. Rekisterin nimi

Vaski-kirjastojen yhteinen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Lain yleisistä kirjastoista (1490/2016) mukaisesti kirjastopalvelut huolehtii tieto- ja kulttuurisisältöjen tarjoamisesta sekä niihin liittyvistä hakuvälineistä ja opastuspalveluista, ylläpitää kirjastoja sekä tarjoaa edellytyksiä asukkaiden oman tiedon ja kulttuurin tuottamiseen ja kansalaistoimintaan. Kirjastot käyttävät rekisteriä lainauksenvalvontaan, perintään ja tilastointiin sekä asiakkaan suostumuksella Turun kulttuuripalvelujen tarjoamiseen ja markkinointiin.

Asiakasrekisteri on osa Vaski-kirjastojen tietojärjestelmää (kirjastojärjestelmää).

5. Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin tietosisältö

 • Asiakkaan tiedot: asiakas-ID, nimi, henkilötunnus, kirjastokortin tunnus, salasana (tunnusluku) salattuna, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, asiakaslaji (henkilö, yhteisö), kotikunta, asiointikieli, lainahistoria (asiakkaan erillisellä suostumuksella), kirjastoauton pysäkkitieto, omatoimikirjaston käyttöoikeus
 • Asiakastietojen muutokset: tietueen rekisteröintiaika, rekisteröintiyksikkö, tietojen viimeisin muutosaika ja tekijä, viimeisin käyttötapahtuma-aika
 • Asiakaspostin lähetystapa (eräpäiväilmoitukset, muistutukset, laskut, lainakuitti ja noutoilmoitukset)
 • Lainauksenvalvonnan tapahtumatiedot: tiedot voimassa olevista lainoista ja varatusta aineistosta, maksut
 • Selvittämättömät asiat: Huomautukset ja asiakkaan statuksetLainaajaa koskevat tilastotiedot: lainojen määrä kuluvana vuonna
 • Tieto kulttuurikorttiasiakkuudesta
 • Alle 18-vuotiaan lapsen huoltajan sekä yhteisöasiakkaan vastuuhenkilön tiedot rekisteröidään vastaavasti

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietojen lähteenä on asiakkaan tai hänen huoltajansa antama ilmoitus. Kirjastot voivat myös päivittää yhteys- ja henkilötietoja väestötietojärjestelmästä. Lainaustoimintaan liittyvät tiedot tulevat kirjastojärjestelmästä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Jos palauttamattomasta tai vahingoittuneesta aineistosta laskuttaminen johtaa perintään, tiedot laskusta sekä asiakkaan henkilö- ja yhteystiedot voidaan välittää perintätoimistolle. Rekisteristä voidaan välittää palauttamattoman lainan laskutustietoja kaupungin reskontra-järjestelmään. Asiakas käyttää henkilökohtaisia tunnuksiaan kirjastojen asiakaskoneiden ajanvarausohjelmassa, verkkokirjastossa tai lainausautomaateilla.

Verkkokirjastona on käytössä kansallinen museoiden, arkistojen ja kirjastojen verkkopalvelu, Finna. Asiakastietojen käsittely Finnassa on määritelty Finnan omilla sivuilla osoitteessa: https://vaski.finna.fi/Content/privacy

Kulttuurikorttiominaisuuden hankkineiden asiakkaiden nimi, sähköpostiosoite ja asiakastunnus välitetään Turun kaupunginkirjaston ylläpitämään Kulttuurikortti-rekisteriin käytettäväksi Turun vapaa-aikatoimialan ja Vaski-kirjastojen yhteisen palveluntarjoajan välityksellä tapahtuvan palvelujen tarjoamisessa ja markkinoinnissa.

Kirjastojärjestelmästä lähetetään lainausdataa kirjastojen yhteiseen raportointipalveluun. Raportointipalvelussa henkilötiedot anonymisoidaan ja käytetään palvelujen vaikuttavuuden analysointiin.

Joihinkin sähköisiin palveluihin on mahdollista tunnistautua kirjastojärjestelmän asiakasrekisterin tietojen avulla, asiakkaan erillisellä suostumuksella.

Muihin tarkoituksiin tietoja ei luovuteta ilman asiakkaan lupaa.

Jos asiakas unohtaa henkilökohtaiset tunnuksensa, hän saa uudet tunnuksensa vain henkilökohtaisesti kirjastosta (ei sähköisesti tai muille henkilöille luovutettuna).

Ei siirtoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojaukset periaatteet

Sähköiset tietojärjestelmät

 • Aurora Vaski
 • Kulttuurikortin asiakasrekisteri
 • Hankintaehdotuksen ja kaukopalvelutilauksen sähköiset lomakkeet.

Manuaalinen aineisto

 • Alle 18-vuotiaiden asiakkaiden lainaajatietolomakkeet, jossa on myös huoltajatiedot
 • Kotipalveluasiakkaan suostumus asioiden hoitoon ja lainatietojen tallennukseen.
 • Hankintaehdotuslomakkeeseen asiakas kirjaa halutessaan yhteystietonsa.
 • Kaukopalvelutilauksella asiakas tilaa aineistoa muista kuin Vaski-kirjastoista.
 • Laskutukseen ja perintään liittyen tulostetaan laskujäljenteet palauttamattomasta aineistosta ja niihin liittyvistä maksuista.
 • Asiakaspalautelomakkeeseen asiakas voi laittaa yhteystietonsa.
 • Kirjastokortin katoamisilmoitus täytetään, mikäli epäillään kadonneen kortin väärinkäyttöä.
 • Mikrofilmien ja varastolehtien tilauslomakkeet.

Kirjastojärjestelmän käyttöpalvelun toimittaja huolehtii tietojen teknisestä suojauksesta. Järjestelmän käyttö on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Asiakas voi omalla käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tarkastella omia tietojaan sekä määritellä ja muuttaa omia palvelujen käyttöasetuksiaan kirjastojen verkkopalvelussa Vaski -verkkokirjastossa

Kirjastojärjestelmästä on mahdollista viranomaisen pyynnöstä tarkistaa, onko asiakkaan tiedoissa käyty työtehtävän ulkopuolella.

Asiakastietoja sisältävät kirjastojärjestelmään liittyvät manuaaliset aineistot säilytetään lukitussa tilassa.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

 • Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat rekisteritiedot. Pyynnöstä tiedoista annetaan kirjalliset kopiot. Tarkastusoikeuden käyttäminen ja kopioiden saaminen on ilmaista, mikäli edellisestä tarkastamisesta on kulunut yli vuosi. (Henkilötietolaki (523/1999) 26 §).
 • Tarkastusoikeus voidaan evätä vain laissa mainituilla perusteilla. Eväämisperusteena voi olla esimerkiksi, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vaaraa rekisteröidylle tai jonkun muun oikeuksille. Jos tarkastusoikeus evätään, asiakkaalle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja asiakkaalla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen asiakkaan tarkastusoikeuden toteuttamisesta. (Henkilötietolaki (523/1999) 27 §).
 • Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa taikka henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona (Henkilötietolaki (523/1999) 28 §).

Tarkastuspyyntö toimitetaan osoitteeseen:

Vapaa-aikatoimiala

PL 355

20101 Turku

Sähköposti: turun.kaupunki@turku.fi

Käyntiosoite: Puolalankatu 5, Turku

 

 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista (vakioteksti) - Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva tarpeeton, puutteellinen ja vanhentunut tieto. (Henkilötietolaki (523/1999) 29 §).

 

 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Esim. HetiL 30 §:ssä säädetty rekisteröidyn oikeus kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittely (koskee markkinointia ym.), laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 12 ja 13 §, sekä laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 9 § (alaikäisen antama kielto).
 • Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, asiakkaalle/potilaalle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta (Henkilötietolaki (523/1999) 29 §).
 • Oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti ja se osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyynnössä on syytä tarkasti yksilöidä ja perustella, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään.

Tietojen oikaisupyyntö toimitetaan osoitteeseen:

Vapaa-aikatoimiala

PL 355

20101 Turku

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

 • Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva tarpeeton, puutteellinen ja vanhentunut tieto. (Henkilötietolaki (523/1999) 29 §).
 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Esim. HetiL 30 §:ssä säädetty rekisteröidyn oikeus kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittely (koskee markkinointia ym.), laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 12 ja 13 §, sekä laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 9 § (alaikäisen antama kielto).
 • Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, asiakkaalle/potilaalle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta (Henkilötietolaki (523/1999) 29 §).
 • Oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti ja se osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyynnössä on syytä tarkasti yksilöidä ja perustella, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään.

  Tietojen oikaisupyyntö toimitetaan osoitteeseen:

  Vapaa-aikatoimiala
  PL 355
  20101 Turku

  Sähköposti: turun.kaupunki@turku.fi

  Käyntiosoite: Puolalankatu 5, Turku

11. Tiedon säilyttäminen

Kirjastojärjestelmässä tietoja säilytetään asiakkuuden ajan.

Kirjasto voi poistaa rekisteristä pitkään käyttämättä olleet asiakastiedot.

Manuaalisten aineistojen kohdalla tietoja säilytetään käsittelyn ajan.

12. Päivitetty

03.10.18