Etusivu » Tietosuojaselosteet » Palvelualueet » Sosiaali- ja terveyspalvelut » Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Seloste henkilötietojen käsittelytoimista

Rekisterinpitäjä

Nimi ja yhteystiedot

Nimi
Osoite
Sähköposti
Puhelin

Tällä asiakirjalla toteutetaan tietosuojalainsäädännön edellyttämää rekisterinpitäjän informointi- ja osoitusvelvollisuutta. Rekisterinpitäjä kuvaa tässä ja muissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä dokumenteissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvät keskeiset tiedot ja toimintaperiaatteet.

Edustaja

Nimi
Osoite
Sähköposti
Puhelin
Ensisijainen yhdyshenkilö
Osoite
Sähköposti
Puhelin

Henkilörekisterin tiedot

Henkilörekisterin nimi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoryhmät

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

Tietosisältö

Henkilötietojen säilytysaika ja peruste

Henkilötietojen säilytys toteutetaan Kaarinan kaupungin tiedonohjaussuunnitelmien mukaisesti.

Tietolähteet ja tietojen luovutukset sekä siirrot

Tietolähteet

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietojen luovutus EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Tietojen siirrot EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet ja käytön valvonta

Manuaaliset aineistot

Tietojärjestelmillä käsiteltävät henkilötiedot

Tietojen säilytystä, arkistointia ja hävitystä sekä muuta käsittelyä ohjataan tiedonohjaussuunnitelmilla ja tietoturva- sekä tietosuojaohjeistuksilla. Sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu henkilökohtaisillä käyttöoikeuksilla. Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan.

Henkilötietojen käsittelyn valvonta

Henkilötietojen käsittelyä valvotaan mm. tietojärjestelmien lokien avulla Kaarinan kaupungin lokikäytäntöjen mukaisesti.

Rekisteröidyn informointi ja oikeudet

Rekisterinpitäjän informointivelvollisuus

Rekisteröidyn oikeudet

Pyynnön tekeminen (Rekisterinpitäjä toimittaa pyydetyt tiedot kohtuullisen ajan kuluttua mutta kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön tekemisestä)

Tietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus

Muuta

Päivitetty

08.06.18

Seloste henkilötietojen käsittelytoimista

Rekisterinpitäjä

Nimi ja yhteystiedot

Nimi

Kaarinan kaupunki / Sosiaali- ja terveyslautakunta

Osoite

Puntarikatu 2, 20780 Kaarina

Sähköposti

kirjaamo@kaarina.fi

Puhelin

02-5884000

Tällä asiakirjalla toteutetaan tietosuojalainsäädännön edellyttämää rekisterinpitäjän informointi- ja osoitusvelvollisuutta. Rekisterinpitäjä kuvaa tässä ja muissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä dokumenteissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvät keskeiset tiedot ja toimintaperiaatteet.

Edustaja

Nimi

Ikäihmisten palvelujohtaja

Osoite

Puntarinkatu 2A

Sähköposti

seija.sjoblom@kaarina.fi

Puhelin

050 373 2526

Ensisijainen yhdyshenkilö
Osoite
Sähköposti
Puhelin

Henkilörekisterin tiedot

Henkilörekisterin nimi

Ikäihmisten palveluiden asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ikäihmisten palvelujen järjestäminen ja toteuttaminen

 

Henkilötietoryhmät

Asiakasrekisteri koostuu asiakasasiakirjoista ja teknisistä tallenteista.

Rekisteri sisältää:

– asiakkaan nimen, syntymäajan, henkilötunnuksen, kotikunnan ja yhteystiedot

– asiakkaan nimeämän lähiomaisen ja/tai alaikäisen potilaan huoltajan ja/tai täysi-ikäiselle potilaalle määrätyn laillisen edustajan nimen ja yhteystiedot

– asiakkaan palvelun ja hoidon yhteydessä syntyneet tai palvelua ja hoitoa varten saapuneet tiedot

- asiakkaan asiakasmaksuja koskevat tiedot

 

Rekisteriin merkitään asiakkaan hoidon ja palvelun järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot.

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

Lakisääteinen velvoite

Rekisterin perusteena on Sosiaalihuoltolaki, Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, kansanterveyslaki, terveydenhuoltolaki, laki potilaan asemasta ja oikeuksista, laki lääketieteellisestä tutkimuksesta ja sekä asetus viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta.

 

Sopimus

Suostumus

Tietosisältö

Ikäihmisten palveluiden asiakkaat, asiakkaiden omaiset, sidosryhmät

Henkilötietojen säilytysaika ja peruste

Henkilötietojen säilytys toteutetaan Kaarinan kaupungin tiedonohjaussuunnitelmien mukaisesti.

Tietolähteet ja tietojen luovutukset sekä siirrot

Tietolähteet

Tiedot saadaan ja niitä ylläpidetään asiakkaan ja/tai hänen edustajansa ilmoittamien tietojen sekä palveluyksikössä syntyvien tietojen perusteella. Tietoja saadaan myös palveluun ja hoitoon osallistuvalta henkilökunnalta, palveluihin liittyvistä viranomaispäätöksistä, suoritetuista tutkimuksista ja toimenpiteistä, väestörekisteristä sekä asiakkaan suostumuksella muista sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterinpitäjiltä.

Kaarinan Ikäihmistenpalvelut on liittynyt kansalliseen terveysarkistoon. Kansalliseen Terveysarkistoon sisältyvä asiakastieto on katsottavissa asiakkaan hoitoon osallistuvissa toimintayksiköissä. Edellytyksenä on, että asiakas on informoitu ja hänellä on ollut mahdollisuus asettaa rajoituksia tietojensa näkymiselle. Myös Reseptikeskuksen tiedot ovat kaikkien sähköisen reseptiin liittyneiden toimintayksiköiden ja apteekkien saatavilla laissa säädetyin edellytyksin.

Mikäli tietoja hankitaan muutoin teknisen käyttöyhteyden avulla, tulee tähän saada asiakkaan lupa. Kaarinalaisten asiakkaiden henkilö- ja osoitetiedot saadaan väestörekisteristä viikoittain. Turvakiellossa olevien henkilöiden osoitetiedot eivät päivity järjestelmään. Muut tarvittavat perustiedot kirjataan järjestelmään asiakassuhteen alkaessa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Lakiin sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta perustuva valtakunnallinen sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteri.

Laskutustiedot luovutetaan kirjanpitoon ja kuntalaskutukseen, tilastotiedot suoritetietokantoihin sekä suoraveloitustiedot pankeille. Asiakkaan laskuihin liittyviä tietoja luovutetaan tarvittaessa asiakkaan kotikunnan viranomaisille tai maksuhäiriöiden yhteydessä ulosottotoimenpiteitä suorittaville.

Tietojen luovutus EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan asiakkaan suostumuksella luovuttaa myös Euroopan Unionin ulkopuoliseen maahan ottaen huomioon salassapitosäännökset

Tietojen siirrot EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU- ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet ja käytön valvonta

Manuaaliset aineistot

Aineistot säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

Tietojärjestelmillä käsiteltävät henkilötiedot

Kaarinan kaupungin ylläpitämät laitteistot ja ohjelmistot on suojattu ja varmistettu tietoturvasäännösten mukaisesti. Kaarinan kaupungin tietohallinto vastaa tältä osin tietoturvan toteutumisesta. Tietojärjestelmiä käyttävillä työntekijöillä on työtehtävien mukaan määritellyt käyttöoikeudet sekä henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Järjestelmän salasana on vaihdettava säännöllisesti. Työsuhteen päättyessä käyttöoikeudet passivoidaan. Kansallista terveysarkistoa (KanTa) käytetään terveydenhuollon varmentajan myöntämällä ammatti- tai henkilöstökortilla.

Henkilötietojen käsittelyn valvonta

Henkilötietojen käsittelyä valvotaan mm. tietojärjestelmien lokien avulla Kaarinan kaupungin lokikäytäntöjen mukaisesti sekä Kaarinan kaupungin teknisen valvonnan ohjeistuksen mukaisesti.

Rekisteröidyn informointi ja oikeudet

Rekisterinpitäjän informointivelvollisuus

Ammattihenkilön tulee merkitä asiakirjoihin asiakkaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. Merkinnät tehdään asiakastietojärjestelmään. Asiakirjoja saa käyttää, kun asiakkaalla on voimassa oleva asiakassuhde ao. palveluyksikköön. Asiakasrekisteristä on informoitu tietosuojaselosteessa.

Jos tapahtuu henkilötietojen tietoturvaloukkaus, rekisterinpitäjä ilmoittaa siitä ilman aiheetonta viivästystä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa sen ilmitulosta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, paitsi jos henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ei todennäköisesti aiheudu luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä.

Henkilötietojen käsittelijän on ilmoitettava henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta rekisterinpitäjälle ilman aiheetonta viivytystä saatuaan sen tietoonsa. Rekisterinpitäjä tietoturvaloukkauksesta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle sekä henkilölle, jota tietoturvaloukkaus koskee.

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja tai kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja.

Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Kaarinan kaupungin internet sivuilta (kaarina.tietorekisteri.fi).

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja tai kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja.

Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Kaarinan kaupungin internet sivuilta (kaarina.tietorekisteri.fi).

Jos tarkastusoikeus evätään, annetaan rekisteröidylle asiasta kirjallinen vastaus. Päätöksestä ilmenee syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää:

 • Tietojen poistamista
 • Tietojen korjaamista
 • Tietojen käytön rajaamista
 • Vastustaa käsittelyä tai rajoittaa käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa

Pyynnön tekeminen (Rekisterinpitäjä toimittaa pyydetyt tiedot kohtuullisen ajan kuluttua mutta kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön tekemisestä)

Tarkastusoikeuden toteutus:

Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisella lomakkeella, allekirjoituksella varustettuna henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai postitse.

Pyyntöä varten on lomake, joka löytyy https://kaarina.tietorekisteri.fi/tietopyynnot.

Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista.

Pääsääntöisesti tarkastusoikeus toteutetaan siinä yksikössä, jossa tiedot ovat syntyneet.

 

Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyynnön monimutkaisuus ja määrä. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle tällaisesta mahdollisesta jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä viivästymisen syyt.

Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Tietyissä tilanteissa rekisterinpitäjä voi perustellusta syystä kieltäytyä toteuttamasta rekisteröidyn vaatimuksia.

Pyyntöihin liittyvät lomakkeet löytyvät Kaarinan internet-sivuilta https://kaarina.tietorekisteri.fi/tietopyynnot

Lomakkeet voi pyytää myös tulosteina esimerkiksi muun käynnin yhteydessä.

Tietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn kannalta virheellinen , tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon oikaisemisesta, rekisteröidyn on ilmoitettava ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Oikaisun toteutus:

Rekisteröity esittää vaatimuksen tekemällä pyynnön henkilökohtaisesti käynnin yhteydessä tai postitse täytetyllä ja allekirjoitetulla lomakkeella.

Pyyntöä varten on lomake, joka löytyy https://kaarina.tietorekisteri.fi/tietopyynnot.

Rekisteröidyn on pyynnössään yksilöitävä ja perusteltava tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi ja mikä on rekisteröidyn mielipide oikeasta tiedosta sekä millä tavalla korjaus pyydetään tekemään.

Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan.

Muuta

Päivitetty

05.02.21

Seloste henkilötietojen käsittelytoimista

Rekisterinpitäjä

Nimi ja yhteystiedot

Nimi

Kaarinan kaupunki / Sosiaali- ja terveyslautakunta

Osoite

Voivalantie 5, 20780 Kaarina

Sähköposti

kirjaamo@kaarina.fi

Puhelin

02-5882400

Tällä asiakirjalla toteutetaan tietosuojalainsäädännön edellyttämää rekisterinpitäjän informointi- ja osoitusvelvollisuutta. Rekisterinpitäjä kuvaa tässä ja muissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä dokumenteissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvät keskeiset tiedot ja toimintaperiaatteet.

Edustaja

Nimi

Johtava ylilääkäri

Osoite

Voivalantie 5, 20780 Kaarina

Sähköposti

antti.sanden@kaarina.fi

Puhelin

02-5882399

Ensisijainen yhdyshenkilö

IT-asiantuntija

Osoite

Voivalantie 5, 20780 Kaarina

Sähköposti

terveyskeskus@kaarina.fi

Puhelin

02-588 2402

Henkilörekisterin tiedot

Henkilörekisterin nimi

Potilastietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri on tarkoitettu Kaarinan kaupungin Terveyspalvelujen käyttöön.

Potilasrekisterin käyttötarkoituksena on terveydenhuoltolaissa mainittuun potilaan neuvontaan, hoitoon ja tutkimukseen liittyvien tehtävien toteuttaminen. Lisäksi rekisteriä käytetään palveluiden suunnitteluun sekä opetus- ja tutkimustarkoituksiin.

Ostopalveluiden osalta Kaarinan kaupungin Terveyspalvelut toimii rekisterinpitäjänä. Palveluntuottajien ylläpitämät Kaarinan kaupungin potilaita koskevat rekisterit ovat potilasrekisterin osarekistereitä.

Henkilötietoryhmät

Potilasrekisteri koostuu potilasasiakirjoista ja teknisistä tallenteista.

Rekisteri sisältää:

– potilaan nimen, syntymäajan, henkilötunnuksen, kotikunnan ja yhteystiedot

– potilaan nimeämän lähiomaisen ja/tai alaikäisen potilaan huoltajan ja/tai täysi-ikäiselle potilaalle määrätyn laillisen edustajan nimen ja yhteystiedot

– potilaan hoidon yhteydessä syntyneet tai hoitoa varten saapuneet tiedot

– mahdolliset tietojen luovuttamisen perusteet ja luovutetut tiedot 

Rekisteriin merkitään potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. Lisäksi rekisteriin merkitään lääketieteelliseen kuolemansyyn selvittämiseen liittyvät tiedot.

Potilasrekisteri koostuu sähköisestä potilastietojärjestelmästä sekä paperisista potilasasiakirjoista. Potilasrekisterin tietosisältöön kuuluvat myös digitaalisen röntgenkuvajärjestelmän ja potilaan osastohoitoa palvelevien osastojärjestelmien sisältämät tiedot sekä muut tukipalveluiden toimintaa tukevat tietojärjestelmät.

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Kyseessä olevat lait:

Kansanterveyslaki 

Erikoissairaanhoitolaki 

Terveydenhuoltolaki 

Sosiaalihuoltolaki 

Lastensuojelulaki 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 

Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 

Tietosuoja-asetus

Tietosuojalaki

 

Tietosisältö

Kaarinan terveyspalveluiden potilaat, asiakkaat, omaiset

Henkilötietojen säilytysaika ja peruste

Henkilötietojen säilytys toteutetaan Kaarinan kaupungin tiedonohjaussuunnitelmien mukaisesti.

Tietolähteet ja tietojen luovutukset sekä siirrot

Tietolähteet

Tiedot saadaan ja niitä ylläpidetään potilaan ja/tai hänen edustajansa ilmoittamien tietojen sekä hoitoyksikössä syntyvien tietojen perusteella. Tietoja saadaan myös lääkäreiltä ja hoitohenkilökunnalta, suoritetuista tutkimuksista ja toimenpiteistä, väestörekisteristä sekä potilaan suostumuksella muista hoitolaitoksista.

Kaarinan Terveyspalvelut on liittynyt kansalliseen terveysarkistoon. Kansalliseen Terveysarkistoon sisältyvä potilastieto on katsottavissa potilaan hoitoon osallistuvissa toimintayksiköissä. Edellytyksenä on, että potilas on informoitu ja hänellä on ollut mahdollisuus asettaa rajoituksia tietojensa näkymiselle. Myös Reseptikeskuksen tiedot ovat kaikkien sähköisen reseptiin liittyneiden terveydenhuollon toimintayksiköiden ja apteekkien saatavilla laissa säädetyin edellytyksin.

Mikäli tietoja hankitaan muutoin teknisen käyttöyhteyden avulla, tulee tähän saada asiakkaan lupa. Kaarinalaisten potilaiden henkilö- ja osoitetiedot saadaan väestörekisteristä viikoittain. Turvakiellossa olevien henkilöiden osoitetiedot eivät päivity järjestelmään. Muut tarvittavat perustiedot kirjataan järjestelmään hoitosuhteen alkaessa.

Keskeinen lainsäädäntö:

- Terveydenhuoltolaki 

- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 

- Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 

- Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 

- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan potilaan jatkohoidosta vastaaville terveydenhuollon toimintayksiköille

- potilaslain mukaan potilaan suostumuksella

- potilastiedon arkistoon

Lisäksi tietoja luovutetaan ilmoitusoikeuden ja -velvollisuuden perusteella mm. näiden säädösten mukaan:

- Työtapaturma- ja ammattitautilaki

- Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä

- Lastensuojelulaki 

- Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

- Sairausvakuutuslaki 

 

Em. tahojen lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Lääkelaitos ovat terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun lain mukaan oikeutettuja niille säädettyjen tilastointi-, suunnittelu- ja valvontatehtävien hoitamiseksi pitämään terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä. Näitä rekistereitä ovat:

- hoitoilmoitusrekisteri

- perusterveydenhuollon avohuollon rekisteri (AvoHilmo)

- rokotusten haittavaikutusrekisteri

- tartuntatautirekisteri

- syntymärekisteri

- huumausaineseurantarekisteri

- lääkkeiden sivuvaikutusrekisteri

- raskauden keskeyttämis- ja steriloimisrekisteri

- syöpärekisteri

- epämuodostumarekisteri

- näkövammarekisteri

- implanttirekisteri

Tietojen luovutus EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelle vain rekisteröidyn suostumuksella.

Tietojen siirrot EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja käytön valvonta

Manuaaliset aineistot

Aineistot säilytetään lukituissa tiloissa ja arkistoidaan arkistolain ja –asetuksen mukaisesti potilaskohtaisiin kansioihin.

Tietojärjestelmillä käsiteltävät henkilötiedot

Kaarinan kaupungin ylläpitämät laitteistot ja ohjelmistot on suojattu ja varmistettu tietoturvasäännösten mukaisesti. Kaarinan kaupungin tietohallinto vastaa tältä osin tietoturvan toteutumisesta. Tietojärjestelmiä käyttävillä työntekijöillä on työtehtävien mukaan määritellyt käyttöoikeudet sekä henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Järjestelmän salasana on vaihdettava säännöllisesti. Työsuhteen päättyessä käyttöoikeudet passivoidaan. Kansallista terveysarkistoa (KanTa) käytetään terveydenhuollon varmentajan myöntämällä ammatti- tai henkilöstökortilla.

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsittelevät tai katselevat

työntekijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu myös palvelussuhteen päätyttyä.

Potilastietoja saavat käsitellä vain asianomaisessa toimintayksikössä tai sen toimeksiannosta potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt.

Potilaat/asiakkaat voivat käyttää internetin kautta sovittuja sähköisiä asiointipalveluja (esim. ajanvaraus) vahvaa tunnistautumista käyttäen.

Henkilötietojen käsittelyn valvonta

Henkilötietojen käsittelyä valvotaan mm. tietojärjestelmien lokien avulla Kaarinan kaupungin lokikäytäntöjen mukaisesti sekä Kaarinan kaupungin teknisen valvonnan ohjeistuksen mukaisesti.

Rekisteröidyn informointi ja oikeudet

Rekisterinpitäjän informointivelvollisuus

Rekisterinpitäjä informoi henkilötietojen käsittelystä tällä tietosuojaselosteella. Lisäksi henkilötietojen käsittelystä on informoitu rekisteröityjä siinä vaiheessa, kun rekisteröityyn on otettu ensimmäistä kertaa yhteyttä. 

Jos tapahtuu henkilötietojen tietoturvaloukkaus, rekisterinpitäjä ilmoittaa siitä ilman aiheetonta viivästystä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa sen ilmitulosta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, paitsi jos henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ei todennäköisesti aiheudu luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä.

Henkilötietojen käsittelijän on ilmoitettava henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta rekisterinpitäjälle ilman aiheetonta viivytystä saatuaan sen tietoonsa. Rekisterinpitäjä tietoturvaloukkauksesta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle sekä henkilölle, jota tietoturvaloukkaus koskee.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekisteriin tai saada vahvistus siitä, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Potilas voi hakea tietonsa OmaKanta-palvelusta. Vastaanotolla työntekijä voi pyynnöstä tulostaa potilaalle hoitoon liittyvät kirjaukset.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tarkastusoikeus ja käyntikerran kirjausten luovuttaminen ovat eri asioita.

Rekisteröidyn tiedon tarkastusoikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastusoikeus sisältää oikeuden tutustua ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä saada kopiot niistä kirjallisina.

Rekisteröidyn huoltajalla on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa lastaan koskevat tiedot. Huomioon otetaan, onko alaikäinen käyttänyt kielto-oikeuttaan tietojen antamisessa huoltajalleen.

Tarkastusoikeus voidaan myös evätä, tällaisissa tapauksissa rekisteröity saa asiasta valituskelpoisen päätöksen.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen:

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa tehdä pyyntö henkilötietojen oikaisusta tai poistosta rekisterinpitäjälle.

- rekisteröity voi pyytää rekisterin käyttötarkoituksen kannalta turhan tai virheellisen tiedon poistamista.

 

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

- rekisteröity voi pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

 

Lomakkeet löytyvät Kaarinan internet-sivuilta https://kaarina.tietorekisteri.fi/tietopyynnot

Lomakkeet voi pyytää myös tulosteina esimerkiksi muun käynnin yhteydessä.

 

Rekisterinpitäjä voi perustellusta syystä kieltäytyä toteuttamasta rekisteröidyn vaatimuksia.

 

Pyynnön tekeminen (Rekisterinpitäjä toimittaa pyydetyt tiedot kohtuullisen ajan kuluttua mutta kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön tekemisestä)

Tarkastusoikeuden toteutus:

Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisella lomakkeella, allekirjoituksella varustettuna henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai postitse.

Pyyntöä varten on lomake, joka löytyy https://kaarina.tietorekisteri.fi/tietopyynnot.

Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista.

Pääsääntöisesti tarkastusoikeus toteutetaan siinä yksikössä, jossa tiedot ovat syntyneet.

 

Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyynnön monimutkaisuus ja määrä. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle tällaisesta mahdollisesta jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä viivästymisen syyt.

Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Tietyissä tilanteissa rekisterinpitäjä voi perustellusta syystä kieltäytyä toteuttamasta rekisteröidyn vaatimuksia.

Pyyntöihin liittyvät lomakkeet löytyvät Kaarinan internet-sivuilta https://kaarina.tietorekisteri.fi/tietopyynnot

Lomakkeet voi pyytää myös tulosteina esimerkiksi muun käynnin yhteydessä.

Tietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn kannalta virheellinen , tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Muutokset tehdään siten, että rekisteriin jää näkyviin tiedot tehdystä korjauksesta, sen tekijästä ja korjauspäivämäärästä ja alkuperäinen merkintä on mahdollista nähdä jälkikäteen.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn pyyntöä tiedon oikaisemisesta, rekisterinpitäjän on ilmoitettava ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Oikaisun toteutus:

Rekisteröity tekee pyynnön henkilökohtaisesti käynnin yhteydessä tai postitse täytetyllä ja allekirjoitetulla lomakkeella.

Pyyntöä varten on lomake, joka löytyy https://kaarina.tietorekisteri.fi/tietopyynnot.

Rekisteröidyn on pyynnössään yksilöitävä ja perusteltava tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi ja mikä on rekisteröidyn mielipide oikeasta tiedosta sekä millä tavalla korjaus pyydetään tekemään.

Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan.

Muuta

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa on hänen vakituinen asuinpaikkansa tai työpaikkansa taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta, kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Valvontaviranomaisen tiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Päivitetty

09.02.21

Seloste henkilötietojen käsittelytoimista

Rekisterinpitäjä

Nimi ja yhteystiedot

Nimi

Kaarinan kaupunki / Sosiaali- ja terveyslautakunta

Osoite

Lautakunnankatu 4, PL 12 

20781 Kaarina 

Sähköposti

kirjaamo@kaarina.fi

Puhelin

02-5882400

Tällä asiakirjalla toteutetaan tietosuojalainsäädännön edellyttämää rekisterinpitäjän informointi- ja osoitusvelvollisuutta. Rekisterinpitäjä kuvaa tässä ja muissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä dokumenteissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvät keskeiset tiedot ja toimintaperiaatteet.

Edustaja

Nimi

Perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja

Osoite

Lautakunnankatu 4, PL 12 

20781 Kaarina 

Sähköposti

emilia.heikkila@kaarina.fi

Puhelin

050 373 2563

Ensisijainen yhdyshenkilö

Sovellusasiantuntija 

 

 

 

Osoite

Kaarinan kaupunki

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lautakunnankatu 4, PL 12 

20781 Kaarina

Sähköposti

miia.liimatainen@kaarina.fi

Puhelin

050 314 5300

Henkilörekisterin tiedot

Henkilörekisterin nimi

Sosiaalihuollon asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on sosiaalihuollon

asiakkaan lakisääteisten palvelujen arviointi, suunnittelu, järjestäminen,

toteutus, tilastointi, valvonta ja raportointi.

 

Tietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän oman toiminnan

suunnittelu-, kehittämisen- ja tilastointitarpeisiin.

 

Sosiaalihuollon asiakasrekisterin perusteena on sosiaalihuollon

asiakasasiakirjalaki. Rekisteriin merkittäviä tietoja käsitellään

sosiaalihuollon henkilötietojen käsittelyä ohjaavien lakien

mukaisesti.

 

Sosiaalihuollon rekisteriin kuuluvat seuraavat palvelut:

- Iäkkäiden palvelut

- Lapsiperheiden palvelut

- Lastensuojelu

- Perheoikeudelliset palvelut

- Päihdehuolto

- Työikäisten palvelut

- Vammaispalvelut

Henkilötietoryhmät

Rekisteriin merkitään tietoja, joita syntyy sosiaalihuollon yleis- ja

erityislainsäädäntöön perustuen asiakkaan palvelujen järjestämisessä,

suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa.

 

Rekisteriin merkittäviä henkilötietoja ovat:

- Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot (nimi, henkilötunnus, osoite,

puhelinnumero, sähköpostiosoite, yhteyshenkilö/omainen/huoltaja)

- Asia-asiakirjat (sosiaalihuollon asian hallinta) näkyy Kanta-arkistonhoitajan

käyttöliittymässä

- Sosiaalihuoltoon vireille tulleiden asioiden tiedot (hakemukset ja

yhteydenotot sekä niiden käsittelytiedot)

- Palvelutarpeen arviointia koskevat tiedot (palvelutarpeen arvioinnit)

- Palvelujen suunnittelua koskevat tiedot (asiakas- ja palvelusuunnitelmat)

- Palvelujen järjestämistä koskevat tiedot (päätökset,

maksusitoumukset, lausunnot, lähetteet, virka-apupyynnöt)

- Palvelujen toteuttamista koskevat tiedot (toteuttamissuunnitelmat)

- Asiakaskertomusmerkinnät sekä muut asiakasprosesseissa syntyvät

asiakirjat

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

Lakisääteinen velvoite

Rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi

Suostumus

Keskeiset lait:

- Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

- Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 

- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

- Sosiaalihuoltolaki

- Lastensuojelulaki

- Päihdehuoltolaki 

- Mielenterveyslaki

- Laki kehitysvammaisten erityishuollosta

- Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja

tukitoimista

- Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

sosiaali- ja terveyspalveluista

 

Sekä muu asianmukainen erityislainsäädäntö

Tietosisältö

Kaarinan perhe- ja sosiaalipalveluiden asiakkaat ja omaiset

Henkilötietojen säilytysaika ja peruste

Henkilötietojen säilytys toteutetaan Kaarinan kaupungin tiedonohjaussuunnitelmien mukaisesti.

Tietolähteet ja tietojen luovutukset sekä siirrot

Tietolähteet

Tiedot saadaan Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä,

asiakkaalta itseltään tai hänen lailliselta edustajaltaan, sosiaali- ja

terveydenhuollon palveluja toteuttavalta henkilöstöltä sekä

viranomaisiltahenkilöltä itseltään tai hänen edustajaltaan, muilta

viranomaisilta tai kansalaisilta. Tiedot saapuvat paperisina, sähköisen

järjestelmän kautta tai suullisesti. Paperisina saapuneet asiakirjat

skannataan asiakastietojärjestelmään.

 

Rekisteriin tallennetaan tietoja palvelujen käytön yhteydessä. Asiakkaan palvelun suunnittelemiseksi, toteuttamiseksi tai arvioimiseksi tarvittavia tietoja voidaan pyytää muista sosiaali- tai terveydenhuollon organisaatioista tai muilta viranomaisilta 

 

Pyydettäessä tietoja ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta tulee määritellä säädös, jonka mukaan tietojen pyytäjällä on oikeus saada tiedot. Tietojen saamisesta tehdään merkinnät asiakastietojärjestelmään

Asiakkaiden henkilö- ja osoitetiedot saadaan väestörekisteristä viikoittain. Turvakiellossa olevien henkilöiden osoitetiedot eivät päivity järjestelmään

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa muille tahoille asiakkaan nimenomaisella suostumuksella tai siihen oikeuttavan lainsäännöksen nojalla. Jos henkilöllä ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella edustajan toimivallan mukaisesta 

 

Viranomaisille, joilla on lain nojalla oikeus rekisterin tietoihin, niitä luovutetaan pyynnöstä. Luovutuksen pyytäjän on osoitettava lain kohta, jonka perusteella tietoja pyytää.

 

Tietoja luovutetaan valtakunnallisia rekistereitä ylläpitäville viranomaisille tutkimus-, suunnittelu- ja tilastotarkoituksia varten. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa viranomaisten myöntämien tutkimuslupien mukaisesti tutkimustoimintaan.

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin.

Tietojen luovutus EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelle vain rekisteröidyn suostumuksella.

Tietojen siirrot EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja käytön valvonta

Manuaaliset aineistot

Aineistot säilytetään lukituissa tiloissa joihin on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä

Tietojärjestelmillä käsiteltävät henkilötiedot

Kaarinan kaupungin ylläpitämät laitteistot ja ohjelmistot on suojattu ja varmistettu tietoturvasäännösten mukaisesti. Kaarinan kaupungin tietohallinto vastaa tältä osin tietoturvan toteutumisesta. Tietojärjestelmiä käyttävillä työntekijöillä on työtehtävien mukaan määritellyt käyttöoikeudet sekä henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Järjestelmän salasana on vaihdettava säännöllisesti. Työsuhteen päättyessä käyttöoikeudet passivoidaan. Kansallista sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa käytetään Valviran myöntämällä ammatti- tai organisaatiokortilla.

 

Rekisterin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu työntekijä. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Asiakastietojärjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti. Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttö- ja salassapitositoumuksen.

Henkilötietojen käsittelyn valvonta

Henkilötietojen käsittelyä valvotaan mm. tietojärjestelmien lokien avulla Kaarinan kaupungin lokikäytäntöjen mukaisesti sekä Kaarinan kaupungin teknisen valvonnan ohjeistuksen mukaisesti.

Rekisteröidyn informointi ja oikeudet

Rekisterinpitäjän informointivelvollisuus

Ammattihenkilön tulee merkitä asiakirjoihin asiakkaan palvelun järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. Merkinnät tehdään asiakastietojärjestelmään. Asiakirjoja saa käyttää, kun asiakkaalla on voimassa oleva asiakassuhde ao. palveluyksikköön. Asiakasrekisteristä on informoitu tietosuojaselosteessa.

Jos tapahtuu henkilötietojen tietoturvaloukkaus, rekisterinpitäjä ilmoittaa siitä ilman aiheetonta viivästystä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa sen ilmitulosta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, paitsi jos henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ei todennäköisesti aiheudu luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä.

Henkilötietojen käsittelijän on ilmoitettava henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta rekisterinpitäjälle ilman aiheetonta viivytystä saatuaan sen tietoonsa. Rekisterinpitäjä tietoturvaloukkauksesta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle sekä henkilölle, jota tietoturvaloukkaus koskee.

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja tai kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja.

Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Kaarinan kaupungin internet sivuilta (kaarina.tietorekisteri.fi).

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja tai kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja.

Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Kaarinan kaupungin internet sivuilta (kaarina.tietorekisteri.fi).

Jos tarkastusoikeus evätään, annetaan rekisteröidylle asiasta kirjallinen vastaus. Päätöksestä ilmenee syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää:

 • Tietojen poistamista
 • Tietojen korjaamista
 • Tietojen käytön rajaamista
 • Vastustaa käsittelyä tai rajoittaa käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa

 

 

 

Pyynnön tekeminen (Rekisterinpitäjä toimittaa pyydetyt tiedot kohtuullisen ajan kuluttua mutta kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön tekemisestä)

Tarkastusoikeuden toteutus:

Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisella lomakkeella, allekirjoituksella varustettuna henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai postitse.

Pyyntöä varten on lomake, joka löytyy https://kaarina.tietorekisteri.fi/tietopyynnot.

Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista.

Pääsääntöisesti tarkastusoikeus toteutetaan siinä yksikössä, jossa tiedot ovat syntyneet.

 

Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyynnön monimutkaisuus ja määrä. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle tällaisesta mahdollisesta jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä viivästymisen syyt.

Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Tietyissä tilanteissa rekisterinpitäjä voi perustellusta syystä kieltäytyä toteuttamasta rekisteröidyn vaatimuksia.

Pyyntöihin liittyvät lomakkeet löytyvät Kaarinan internet-sivuilta https://kaarina.tietorekisteri.fi/tietopyynnot

Lomakkeet voi pyytää myös tulosteina esimerkiksi muun käynnin yhteydessä.

Tietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn kannalta virheellinen , tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Muutokset tehdään siten, että rekisteriin jää näkyviin tiedot tehdystä korjauksesta, sen tekijästä ja korjauspäivämäärästä ja alkuperäinen merkintä on mahdollista nähdä jälkikäteen.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn pyyntöä tiedon oikaisemisesta, rekisterinpitäjän on ilmoitettava ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Oikaisun toteutus:

Rekisteröity tekee pyynnön henkilökohtaisesti käynnin yhteydessä tai postitse täytetyllä ja allekirjoitetulla lomakkeella.

Pyyntöä varten on lomake, joka löytyy https://kaarina.tietorekisteri.fi/tietopyynnot.

Rekisteröidyn on pyynnössään yksilöitävä ja perusteltava tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi ja mikä on rekisteröidyn mielipide oikeasta tiedosta sekä millä tavalla korjaus pyydetään tekemään.

Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan.

Muuta

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa on hänen vakituinen asuinpaikkansa tai työpaikkansa taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta, kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Valvontaviranomaisen tiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Päivitetty

03.03.21

Seloste henkilötietojen käsittelytoimista

Rekisterinpitäjä

Nimi ja yhteystiedot

Nimi

Kaarinan kaupunki / Sosiaali- ja terveyslautakunta

Osoite

Lautakunnankatu 4, PL 12 

20781 Kaarina 

Sähköposti

kirjaamo@kaarina.fi

Puhelin

02-5882400

Tällä asiakirjalla toteutetaan tietosuojalainsäädännön edellyttämää rekisterinpitäjän informointi- ja osoitusvelvollisuutta. Rekisterinpitäjä kuvaa tässä ja muissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä dokumenteissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvät keskeiset tiedot ja toimintaperiaatteet.

Edustaja

Nimi

Perhe- ja sosiaalipalvelut: Perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja

Ikäihmistenpalvelut: Ikäihmisten palvelujohtaja

Osoite

Lautakunnankatu 4, PL 12 

20781 Kaarina 

Sähköposti

Perhe- ja sosiaalipalvelut: emilia.heikkila@kaarina.fi

Ikäihmistenpalvelut: seija.sjoblom@kaarina.fi 

Puhelin

Perhe- ja sosiaalipalvelut: 050 373 2563

Ikäihmistenpalvelut: 050 373 2526

Ensisijainen yhdyshenkilö

Perhe- ja sosiaalipalvelut: Sovellusasiantuntija 

Ikäihmistenpalvelut: Asiantuntija

 

 

 

 

Osoite

Kaarinan kaupunki

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lautakunnankatu 4, PL 12 

20781 Kaarina

Sähköposti

Perhe- ja sosiaalipalvelut: miia.liimatainen@kaarina.fi

Ikäihmistenpalvelut: seija.sjoblom@kaarina.fi

Puhelin

Perhe- ja sosiaalipalvelut: 050 314 5300

Ikäihmistenpalvelut: 050 373 2526

Henkilörekisterin tiedot

Henkilörekisterin nimi

Sosiaalihuollon ilmoitusrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri on perustettu Kaarinan kaupungin sosiaalipalvelujen käyttöä varten.
Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on sosiaalihuollon
asiakkaan lakisääteisten palvelujen arviointi, järjestäminen,
suunnittelu, toteutus, tilastointi ja raportointi.


Tietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän oman toiminnan
suunnittelu-, kehittämisen- ja tilastointitarpeisiin.
Sosiaalihuollon viranomaisen on talletettava sosiaalihuollon ilmoitusrekisteriin
yksityisen henkilön palveluntarpeen selvittämiseksi tehdyt ilmoitukset
ja pyynnöt sekä niiden käsittelyä koskevat tiedot.
Lastensuojelulain mukaan sosiaalihuollosta vastaavan
toimielimen on pidettävä rekisteriä lastensuojeluilmoituksista sekä
niiden sisällöstä.

 

Henkilötietoryhmät

Rekisteri koostuu sosiaalihuoltolain ja lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista mukaisista ilmoituksista ja yhteydenotoista, lastensuojelulain mukaisista
lastensuojeluilmoituksista sekä näiden käsittelyä koskevista tiedoista.


Rekisteriin merkittäviä henkilötietoja ovat:
- Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot (nimi, henkilötunnus, osoite,
puhelinnumero, sähköpostiosoite, yhteyshenkilö/omainen/huoltaja)
- Sosiaalihuoltoon ilmoituksina ja yhteydenottoina tulleiden
asioiden tiedot (ilmoitukset ja yhteydenotot sekä niiden
käsittelytiedot)
- Ilmoituksiin ja yhteydenottoihin liittyvät asiakaskertomusmerkinnät sekä muut ilmoitusten ja
yhteydenottojen käsittelyn prosesseissa syntyvät asiakirjat
- Asia-asiakirjat (sosiaalihuollon asian hallinta) näkyy Kanta-arkistonhoitajan
käyttöliittymässä ja katselimella.

Erityisiä henkilötietoryhmiä koskevina tietoina käsitellään sosiaalihuollon tarvetta koskevia tietoja. 

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

Lakisääteinen velvoite

Rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi

 

Keskeiset lait:

- Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

- Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 

- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

- Sosiaalihuoltolaki

- Lastensuojelulaki

- Päihdehuoltolaki 

- Mielenterveyslaki

- Laki kehitysvammaisten erityishuollosta

- Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja

tukitoimista

- Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

sosiaali- ja terveyspalveluista

 

Sekä muu asianmukainen erityislainsäädäntö

Tietosisältö

Kaarinan perhe- ja sosiaalipalveluiden ja ikäihmisten palveluiden asiakkaat ja omaiset sekä ilmoittajat

 

Henkilötietojen säilytysaika ja peruste

Henkilötietojen säilytys toteutetaan Kaarinan kaupungin tiedonohjaussuunnitelmien mukaisesti.

Tietolähteet ja tietojen luovutukset sekä siirrot

Tietolähteet

Tiedot saadaan Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä,

asiakkaalta itseltään tai hänen lailliselta edustajaltaan, sosiaali- ja

terveydenhuollon palveluja toteuttavalta henkilöstöltä sekä

viranomaisiltahenkilöltä itseltään tai hänen edustajaltaan, muilta

viranomaisilta tai kansalaisilta. Tiedot saapuvat paperisina, sähköisen

järjestelmän kautta tai suullisesti. Paperisina saapuneet asiakirjat

skannataan asiakastietojärjestelmään.

Rekisteriin tallennetaan tietoja palvelujen käytön yhteydessä. Asiakkaan palvelun suunnittelemiseksi, toteuttamiseksi tai arvioimiseksi tarvittavia tietoja voidaan pyytää muista sosiaali- tai terveydenhuollon organisaatioista tai muilta viranomaisilta 

Pyydettäessä tietoja ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta tulee määritellä säädös, jonka mukaan tietojen pyytäjällä on oikeus saada tiedot. Tietojen saamisesta tehdään merkinnät asiakastietojärjestelmään

Asiakkaiden henkilö- ja osoitetiedot saadaan väestörekisteristä viikoittain. Turvakiellossa olevien henkilöiden osoitetiedot eivät päivity järjestelmään

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa muille tahoille asiakkaan nimenomaisella suostumuksella tai siihen oikeuttavan lainsäännöksen nojalla. Jos henkilöllä ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella edustajan toimivallan mukaisesta 

Viranomaisille, joilla on lain nojalla oikeus rekisterin tietoihin, niitä luovutetaan pyynnöstä. Luovutuksen pyytäjän on osoitettava lain kohta, jonka perusteella tietoja pyytää.

Tietoja luovutetaan valtakunnallisia rekistereitä ylläpitäville viranomaisille tutkimus-, suunnittelu- ja tilastotarkoituksia varten. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa viranomaisten myöntämien tutkimuslupien mukaisesti tutkimustoimintaan.

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin.

Tietojen luovutus EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelle vain rekisteröidyn suostumuksella.

Tietojen siirrot EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja käytön valvonta

Manuaaliset aineistot

Aineistot säilytetään lukituissa tiloissa joihin on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä

Tietojärjestelmillä käsiteltävät henkilötiedot

Kaarinan kaupungin ylläpitämät laitteistot ja ohjelmistot on suojattu ja varmistettu tietoturvasäännösten mukaisesti. Kaarinan kaupungin tietohallinto vastaa tältä osin tietoturvan toteutumisesta. Tietojärjestelmiä käyttävillä työntekijöillä on työtehtävien mukaan määritellyt käyttöoikeudet sekä henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Järjestelmän salasana on vaihdettava säännöllisesti. Työsuhteen päättyessä käyttöoikeudet passivoidaan. Kansallista sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa käytetään Valviran myöntämällä ammatti- tai organisaatiokortilla.

 

Rekisterin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu työntekijä. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Asiakastietojärjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti. Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttö- ja salassapitositoumuksen.

Henkilötietojen käsittelyn valvonta

Henkilötietojen käsittelyä valvotaan mm. tietojärjestelmien lokien avulla Kaarinan kaupungin lokikäytäntöjen mukaisesti sekä Kaarinan kaupungin teknisen valvonnan ohjeistuksen mukaisesti.

Rekisteröidyn informointi ja oikeudet

Rekisterinpitäjän informointivelvollisuus

Ammattihenkilön tulee merkitä asiakirjoihin asiakkaan palvelun järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. Merkinnät tehdään asiakastietojärjestelmään. Asiakirjoja saa käyttää, kun asiakkaalla on voimassa oleva asiakassuhde ao. palveluyksikköön. Asiakasrekisteristä on informoitu tietosuojaselosteessa.

Jos tapahtuu henkilötietojen tietoturvaloukkaus, rekisterinpitäjä ilmoittaa siitä ilman aiheetonta viivästystä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa sen ilmitulosta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, paitsi jos henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ei todennäköisesti aiheudu luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä.

Henkilötietojen käsittelijän on ilmoitettava henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta rekisterinpitäjälle ilman aiheetonta viivytystä saatuaan sen tietoonsa. Rekisterinpitäjä tietoturvaloukkauksesta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle sekä henkilölle, jota tietoturvaloukkaus koskee.

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja tai kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja.

Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Kaarinan kaupungin internet sivuilta (kaarina.tietorekisteri.fi).

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja tai kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja.

Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Kaarinan kaupungin internet sivuilta (kaarina.tietorekisteri.fi).

Jos tarkastusoikeus evätään, annetaan rekisteröidylle asiasta kirjallinen vastaus. Päätöksestä ilmenee syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää:

 • Tietojen poistamista
 • Tietojen korjaamista
 • Tietojen käytön rajaamista
 • Vastustaa käsittelyä tai rajoittaa käsittelyä

 

 

 

 

Pyynnön tekeminen (Rekisterinpitäjä toimittaa pyydetyt tiedot kohtuullisen ajan kuluttua mutta kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön tekemisestä)

Tarkastusoikeuden toteutus:

Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisella lomakkeella, allekirjoituksella varustettuna henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai postitse.

Pyyntöä varten on lomake, joka löytyy https://kaarina.tietorekisteri.fi/tietopyynnot.

Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista.

Pääsääntöisesti tarkastusoikeus toteutetaan siinä yksikössä, jossa tiedot ovat syntyneet.

 

Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyynnön monimutkaisuus ja määrä. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle tällaisesta mahdollisesta jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä viivästymisen syyt.

Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Tietyissä tilanteissa rekisterinpitäjä voi perustellusta syystä kieltäytyä toteuttamasta rekisteröidyn vaatimuksia.

Pyyntöihin liittyvät lomakkeet löytyvät Kaarinan internet-sivuilta https://kaarina.tietorekisteri.fi/tietopyynnot

Lomakkeet voi pyytää myös tulosteina esimerkiksi muun käynnin yhteydessä.

Tietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn kannalta virheellinen , tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Muutokset tehdään siten, että rekisteriin jää näkyviin tiedot tehdystä korjauksesta, sen tekijästä ja korjauspäivämäärästä ja alkuperäinen merkintä on mahdollista nähdä jälkikäteen.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn pyyntöä tiedon oikaisemisesta, rekisterinpitäjän on ilmoitettava ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Oikaisun toteutus:

Rekisteröity tekee pyynnön henkilökohtaisesti käynnin yhteydessä tai postitse täytetyllä ja allekirjoitetulla lomakkeella.

Pyyntöä varten on lomake, joka löytyy https://kaarina.tietorekisteri.fi/tietopyynnot.

Rekisteröidyn on pyynnössään yksilöitävä ja perusteltava tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi ja mikä on rekisteröidyn mielipide oikeasta tiedosta sekä millä tavalla korjaus pyydetään tekemään.

Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan.

Muuta

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa on hänen vakituinen asuinpaikkansa tai työpaikkansa taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta, kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Valvontaviranomaisen tiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Päivitetty

15.03.21

Seloste henkilötietojen käsittelytoimista

Rekisterinpitäjä

Nimi ja yhteystiedot

Nimi

Kaarinan kaupunki / Sosiaali- ja terveyslautakunta

Osoite


Oskarinkatu 4, 20780 Kaarina
Postiosoite: PL 12, 20781 Kaarina


Sähköposti

kirjaamo@kaarina.fi

Puhelin

puh. 02 588 4000

Tällä asiakirjalla toteutetaan tietosuojalainsäädännön edellyttämää rekisterinpitäjän informointi- ja osoitusvelvollisuutta. Rekisterinpitäjä kuvaa tässä ja muissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä dokumenteissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvät keskeiset tiedot ja toimintaperiaatteet.

Edustaja

Nimi

Johtava ylilääkäri 

Osoite
Voivalantie 5

20780 Kaarina

Sähköposti

antti.sanden@kaarina.fi

Puhelin

02 588 2399

Ensisijainen yhdyshenkilö

IT-asiantuntija

Osoite
Voivalantie 5

20780 Kaarina

Sähköposti

terveyskeskus@kaarina.fi

Puhelin

02 588 2402

Henkilörekisterin tiedot

Henkilörekisterin nimi

Vaarallisten tartuntatautien tartuntajäljittäjien sidosryhmärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilörekisteri on tarkoitettu Kaarinan kaupungin Terveyspalvelujen vaarallisten tartuntatautien tartuntajäljittäjien käyttöön. Sidosryhmärekisterin tarkoitus on sujuvoittaa ja nopeuttaa tartuntajäljittäjien työtä, jotta voidaan paremmin pyrkiä estämään vaarallisen tartuntataudin leviäminen

Henkilötietoryhmät

 • Nimi
 • Työyksikkö
 • Asema
 • Henkilökohtainen puhelinnumero

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Kyseessä olevat lait:

Tartuntatautilaki

Lisäksi henkilötietojen keräämisen peruste on suostumus

Tietosisältö

 • Työntekijät ja esimiehet
 • Sidosryhmien edustajat

Henkilötietojen säilytysaika ja peruste

Henkilötietojen säilytys toteutetaan Kaarinan kaupungin tiedonohjaussuunnitelmien mukaisesti.

Lisäksi henkilötiedot poistetaan, mikäli käsittelytarve päättyy tai rekisteröity peruuttaa antamansa suostumuksen

Tietolähteet ja tietojen luovutukset sekä siirrot

Tietolähteet

Rekisteröity itse

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ei säännönmukaisia luovutuksia

Tietojen luovutus EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Ei tietojen luovutuksia EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Tietojen siirrot EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja käytön valvonta

Manuaaliset aineistot

Aineistot säilytetään lukituissa tiloissa

Tietojärjestelmillä käsiteltävät henkilötiedot

 

Kaarinan kaupungin ylläpitämät laitteistot ja ohjelmistot on suojattu ja varmistettu tietoturvasäännösten mukaisesti. Kaarinan kaupungin tietohallinto vastaa tältä osin tietoturvan toteutumisesta. Tietojärjestelmiä käyttävillä työntekijöillä on työtehtävien mukaan määritellyt käyttöoikeudet sekä henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Järjestelmän salasana on vaihdettava säännöllisesti. Työsuhteen päättyessä käyttöoikeudet passivoidaan. 

Henkilötietojen käsittelyn valvonta

Henkilötietojen käsittelyä valvotaan mm. tietojärjestelmien lokien avulla Kaarinan kaupungin lokikäytäntöjen mukaisesti sekä Kaarinan kaupungin teknisen valvonnan ohjeistuksen mukaisesti

Rekisteröidyn informointi ja oikeudet

Rekisterinpitäjän informointivelvollisuus

Rekisterinpitäjä informoi henkilötietojen käsittelystä tällä tietosuojaselosteella. Lisäksi henkilötietojen käsittelystä on informoitu rekisteröityjä siinä vaiheessa, kun rekisteröityyn on otettu ensimmäistä kertaa yhteyttä. 

Jos tapahtuu henkilötietojen tietoturvaloukkaus, rekisterinpitäjä ilmoittaa siitä ilman aiheetonta viivästystä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa sen ilmitulosta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, paitsi jos henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ei todennäköisesti aiheudu luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä.

Henkilötietojen käsittelijän on ilmoitettava henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta rekisterinpitäjälle ilman aiheetonta viivytystä saatuaan sen tietoonsa. Rekisterinpitäjä tietoturvaloukkauksesta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle sekä henkilölle, jota tietoturvaloukkaus koskee.

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja tai kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja.

Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Kaarinan kaupungin internet sivuilta (kaarina.tietorekisteri.fi).

Jos tarkastusoikeus evätään, annetaan rekisteröidylle asiasta kirjallinen vastaus. Päätöksestä ilmenee syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää:

 • Tietojen poistamista
 • Tietojen korjaamista
 • Tietojen käytön rajaamista
 • Vastustaa käsittelyä tai rajoittaa käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa

Pyynnön tekeminen (Rekisterinpitäjä toimittaa pyydetyt tiedot kohtuullisen ajan kuluttua mutta kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön tekemisestä)

Tarkastusoikeuden toteutus:

Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisella lomakkeella, allekirjoituksella varustettuna henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai postitse.

Pyyntöä varten on lomake, joka löytyy https://kaarina.tietorekisteri.fi/tietopyynnot.

Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista.

Pääsääntöisesti tarkastusoikeus toteutetaan siinä yksikössä, jossa tiedot ovat syntyneet.

 

Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyynnön monimutkaisuus ja määrä. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle tällaisesta mahdollisesta jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä viivästymisen syyt.

Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Tietyissä tilanteissa rekisterinpitäjä voi perustellusta syystä kieltäytyä toteuttamasta rekisteröidyn vaatimuksia.

Pyyntöihin liittyvät lomakkeet löytyvät Kaarinan internet-sivuilta https://kaarina.tietorekisteri.fi/tietopyynnot

Lomakkeet voi pyytää myös tulosteina esimerkiksi muun käynnin yhteydessä.

Tietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn kannalta virheellinen , tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon oikaisemisesta, rekisteröidyn on ilmoitettava ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Oikaisun toteutus:

Rekisteröity esittää vaatimuksen tekemällä pyynnön henkilökohtaisesti käynnin yhteydessä tai postitse täytetyllä ja allekirjoitetulla lomakkeella.

Pyyntöä varten on lomake, joka löytyy https://kaarina.tietorekisteri.fi/tietopyynnot.

Rekisteröidyn on pyynnössään yksilöitävä ja perusteltava tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi ja mikä on rekisteröidyn mielipide oikeasta tiedosta sekä millä tavalla korjaus pyydetään tekemään.

Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan.

Muuta

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa on hänen vakituinen asuinpaikkansa tai työpaikkansa taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta, kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Valvontaviranomaisen tiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Päivitetty

09.02.21