Etusivu » Rekisteriselvityspyynnöt

Rekisteriselvityspyynnöt

Sivustolle on kerätty yleisimmät rekisteriselvityspyyntölomakkeet tarkastusoikeuden ja tiedon korjaamisen toteuttamiseen. Rekisteriselvityspyynnön tekeminen ohjeistuksen mukaisesti lomakkeella nopeuttaa merkittävästi asian käsittelyä. Sivustoa tullaan jatkossa kehittämään siten, että rekisteriselvityspyynnöt pystytään hoitamaan myös sähköisesti.

 

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja tai kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja.

Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, annetaan asiakkaalle asiasta kirjallinen vastaus. Päätöksestä ilmenee syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

 

 

LOMAKKEET:

Hallintopalvelut / Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Kaupunkikehitys- ja tekniset palvelut / Rekisteritietojen tarkastupyyntö

Sivistyspalvelut / Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Perhe- ja sosiaalipalvelut / Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Ikäihmisten palvelut / Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Terveyspalvelut / Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

 

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Mikäli asiakas haluaa korjattavaksi tietojärjestelmässä näkyvää, väestörekisteristä tullutta tietoa, ohjataan hänet esittämään korjauspyyntö väestörekisteriviranomaisille.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

 

 

LOMAKKEET:

Hallintopalvelut / Tiedon korjaamisvaatimus

Kaupunkikehitys- ja tekniset palvelut / Tiedon korjaamisvaatimus

Sivistyspalvelut / Tiedon korjaamisvaatimus

Perhe- ja sosiaalipalvelut / Tiedon korjaamisvaatimus

Ikäihmisten palvelut / Tiedon korjaamisvaatimus

Terveyspalvelut / Tiedon korjaamisvaatimus