Etusivu » Tietosuojaselosteet » Palvelualueet » Hallintopalvelut » Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

Rekisterinpitäjän seloste käsittelytoimista (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 ja henkilötietolaki 523/1999, 10 ja 24 §)

1. Rekisterinpitäjä

Kaarinan kaupunki / Tarkastuslautakunta

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Hallintojohtaja

Oskarinkatu 4, 20780 Kaarina, 02-5884000

3. Rekisterin nimi

Sidonnaisuusrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden vapaaehtoisen sidonnaisuustietojen ilmoittamisen tarkoituksena on vahvistaa poliittisen järjestelmän luotettavuutta ja avoimuutta.

5. Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin tietosisältö

REKISTERÖITYJEN RYHMÄT:

- Luottamushenkilöt

- Viranhaltijat

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:

  • Kaupunginhallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien jäsenten ja varajäsenten
  • kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien
  • lautakuntien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien
  • kaupunginjohtajan sekä
  • lautakuntien esittelijöiden:
  • johtotehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä (ainakin toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan tehtävät)
  • luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä (ainakin yrityksen tai yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenyys)
  • merkittävä varallisuus (ainakin merkittävät kiinteistöjen ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden omistukset; ei kuitenkaan omana tai vapaa-ajan asuntona olevia kiinteistöjä ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden omistus)
  • muut sidonnaisuudet joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden oma ilmoitus.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojaukset periaatteet

A. SÄHKÖISET YLLÄPITOJÄRJESTELMÄT

Sidonnaisuusrekisteri.fi

B. MANUAALINEN AINEISTO

Paperiset asiakirjat

TIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A. Sähköinen aineisto

Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa.

Asiakastietojärjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat

henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet

myönnetään tehtäväkohtaisesti.

Rekisteri on kaupunginarkistosta vastaavan asianhallintasihteerin sekä kaupunginarkiston tietopalvelua hoitavan hallintosihteerin käytettävissä.

B. Manuaalinen aineisto

- Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja niiden käyttöä valvotaan.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja tai kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja.

Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Kaarinan kaupungin internet sivuilta (kaarina.tietorekisteri.fi).

Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, annetaan asiakkaalle asiasta kirjallinen vastaus. Päätöksestä ilmenee syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

PERUSTEET:
Tarkastusoikeus, henkilötietolaki 26–28 §
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 18§

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Mikäli asiakas haluaa korjattavaksi tietojärjestelmässä näkyvää, väestörekisteristä tullutta tietoa, ohjataan hänet esittämään korjauspyyntö väestörekisteriviranomaisille.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Korjaamispyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Kaarinan kaupungin internet sivuilta (kaarina.tietorekisteri.fi).

PERUSTEET:
Tiedon korjaaminen, henkilötietolaki 29 §

11. Tiedon säilyttäminen

Rekisteriin tallennetut tiedot säilytetään pysyvästi.

12. Päivitetty

24.05.18